ЦПО, неподали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше констатирано, че цитираните по долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството.

Списък на ЦПО, неподали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството


● Публикувано на 07.04.2017 ● Последна редакция 07.04.2017●