Участие на експерти от НАПОО в обучение на дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда” за представители от Северна България

От 13-15 ноември 2017 г. в с. Арбанаси, общ. Велико Търново експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) взеха участие в обучение на служители от Агенция по заетостта, дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда”. Обучението е в резултат на Споразумението за сътрудничество между двете институции, сключено с цел повишаване качеството на обучението на лица, навършили 16 години.
В обучението на тема: „Контрол на качеството на професионалното обучение, организирано от Агенция по заетостта по ЗНЗ” по проект на Агенция по заетостта „Информационна политика и обучение”, НПДЗ – 2017 г. участваха 39 регионални представители от Северна България.
В работната програма на обучението бяха включени следните теми:
• Роля и функции на НАПОО.
• Нормативна уредба в системата на професионалното образование и обучение. Документи за лицензиране на обучаващи институции. Държавни образователни стандарти (ДОС).
• Запознаване със сайта на НАПОО (navet.government.bg).
• Представяне на интегрираната информационна система на НАПОО и Агенция по заетостта (https://is.navet.government.bg).
• Същност на последващия контрол, осъществяван от НАПОО – цел и задачи; правни основания; нормативни документи, които регламентират дейността на лицензираните ЦПО.
• Процедура за последващия контрол – области, критерии и индикатори. Документиране на проверката, доказателства за проведени обучения и констатации и препоръки след последващ контрол.
По време на проведеното обучение представителите на дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда” активно се включиха с въпроси, мнения и споделяне на добри практики по организацията и контрола на обучение на възрастни. Представителите на НАПОО отговориха на поставените въпроси по време на организираните дискусии и демонстрираха работата на Информационната система за обмен на информация между институциите, както и информационните и справочни възможности на сайта на НАПОО относно: действащата нормативната уредба в професионалното образование и обучение; справка в регистрите, които НАПОО поддържа; съобщаване на административни актове и др. Проведеното обучение, дискусии и обменените добри практики допринесоха за определяне механизма на контрола по качеството на професионалното обучение на възрастни като важен фактор за удовлетвореност на всички заинтересовани страни. По същите теми през последната седмица на м. ноември, 2017 г. ще се проведе второто обучение, предназначено за представителите на дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда“ от Южна България.


● Публикувано на 17.11.2017● Последна редакция 17.11.2017●