Участие на НАПОО в международен форум

В периода 11-13 април 2018 г. в Рим, Италия се проведе втора среща на работната група по Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. „Пътеки за повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“.
В срещата взеха участие представители на Румъния, Полша, Италия, Испания, Хърватска, Гърция, България и Европейската комисия. Делегацията от България включваше участници от НАПОО, МТСП, ИА ОП“ Наука и образование за интелигентен растеж“ и социалните партньори.
Целите на срещата бяха да се обсъдят целевите групи и формулираните пътеки за повишаване на уменията на възрастните, включително: откриването и мотивирането на възрастни с ниски умения, индивидуалното оценяване на уменията и валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и информално учене.
По време на срещата бяха дискутирани предизвикателствата и възможностите на всяка от държавите при справянето с проблемите на ограмотяването и професионалната квалификация на възрастни лица.
За НАПОО като институция, която пряко е ангажирана с проблемите на професионалното обучение на лица, навършили 16 години придобитият опит и информация от посещението ще бъдат полезни при участие на експерти от Агенцията в междуведомствени работни групи, насочени към разработване на конкретни мерки за предоставяне на услуги на лицата, които попадат в обсега на Препоръката.


● Публикувано на 24.04.2018● Последна редакция 24.04.2018●