Участие във фокус група за професионалното обучение на възрастни

На 24 ноември 2021 г. се проведе онлайн фокус- група на тема Професионалното обучение на възрастни с организатор Министерство на образованието и науката, в рамките на която бяха обсъдени следните теми:

– силните страни на професионалното образование и обучение (ПОО) и конкретния опит на отделните участници с обучението на възрастни;

– какви основни предизвикателства могат да се очертаят, в т.ч. бариери пред участието в ПОО, източници на финансиране, подкрепящи политики;

– посоките за развитие на политиките за ПОО на възрастни в Р България.

Сред участниците бяха представители на професионални гимназии, работодатели, Агенция по заетостта, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, синдикати, НАПОО.

Като основни силни страни на ПОО участниците изведоха високата степен на мотивация на възрастните обучаеми и постигнатата по-тясна връзка с реалния трудов живот.  Подчерта се, че в масовия случай това са служители, които са вече в практиката, желаят да надградят и официализират своите компетентности и търсят в професионалните обучения именно мост с  трудовата реалност и актуалните изисквания на конкретната сфера на заетост.

Като съществени предизвикателства се посочиха проблемът с отсъствието на възрастните обучаеми от работа, а при настоящата извънредна обстановка – и по-трудното им групово организиране за провеждането на онлайн обученията.

Наблегна се на необходимостта от стимулиране на мотивацията на обучаемите чрез различни институционални инициативи, идентифицираната нужда от актуализация на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, събирането на релевантните нормативни актове в ПОО в единна платформа и от засилена широкопрофилност на квалификациите. Засегната беше и все по-актуалната в европейски мащаб тема за микроквалификациите и тяхното приложение на  динамичния пазар на труда.

Като едни от важните посоки за развитие се очертаха фокуса върху базовото обучение, разгръщането на системите за осигуряване и контрол на качеството на ПОО, както и необходимостта от синхронизирани системни и целенасочени действия на всички участници в процеса.