Утвърдена е Програма за обучение на наставници при обучението чрез работа

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Програмата е предназначена за лицата, които желаят да бъдат наставници в предприятията при провеждане на обучение чрез работа и включва: целите на обучението, разпределението на учебното време, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението. В програмата е обяснена нормативната база на обучението чрез работа (дуална система на обучение), както и планирането, реализирането и оценяването на обучението чрез работа.
Благодарение на подготвената програма се осигурява инструментариум за осъществяване на ефективно партньорство между обучаващите институции и предприятията в прилагането на дуалната система на обучение в Република България.

Приложение: Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. и Програма за обучение