В държавен вестник е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“

В брой 63 от 09.08.2019 г. е обнародвана Наредба № 16 от 1-ви август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“.
Публикуваният Държавен образователен стандарт (ДОС) е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област, включително авиоинженери от водещи международни авиокомпании, представители на Българския Национален Авиационно-космически Борд за Контрол без разрушаване и е консултиран с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ДОС за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“ включва:  изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Документът съдържа ясно и точно разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Авиационен техник“, специалности „Ремонт на летателни апарати“ и „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“, следва да актуализират учебните си планове и програми.

● Публикувано на 15.08.2019 ● Последна редакция 15.08.2019●