В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Химик-оператор“

В брой № 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 5 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  524060 „Химик-оператор“.

ДОС  за придобиване на квалификация по професия „Химик-оператор“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Химик-оператор“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.