В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Икономист“

В брой № 32 на Държавен вестник от 16.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 4 от 26-ти март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  345120 „Икономист“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Икономист“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област. Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Икономист“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.