В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“

В брой 24 от 17.03.2023 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 10 от 10.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Наредбата съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професия „Лютиер“, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.