В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Офис-секретар“

Наредба № 2 от 26 януари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Офис-секретаре обнародвана в брой № 10 на Държавен вестник от 4 февруари 2022 г.

 Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия Офис-секретар е разработен от авторски екип с висока експертиза в професионалната област.

Структурата на публикувания за придобиване на квалификация по професия „Офис-секретар  включва следните елементи: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка са формулирани с необходимите резултати от ученето и дефинирани знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията, следва своевременно да актуализират учебния план и програма в съответствие с публикуваната наредба.