В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването“

В брой № 63 на Държавен вестник от 30.07.2021 г. е обнародвана Наредба № 17 от 20-ти юли 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия  622030 „Работник в озеленяването“.

 Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия 622030 „Работник в озеленяването“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията, следва своевременно да актуализират учебния план и програма в съответствие с публикуваната наредба.