В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията “Брокер”

В брой №18 на Държавен вестник от 01.03.2024 г. е обнародвана Наредба № 1 от 16 февруари 2024 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“ – трета степен на професионално квалификация.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Брокер“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Брокер“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО с включена професия „Брокер” следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.