В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Корабоводител”

Наредба № 14 от 28 юни 2022 г. за придобиване на квалификация по професията “Корабоводител” е обнародвана в Държавен вестник, бр. 53, от дата 8.07.2022 г.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Корабоводител“ е разработен от НАПОО с участието на доказани експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Корабоводител“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Корабоводител” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба.