В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника”

В брой № 62 на Държавен вестник от 27.07.2021 г. е обнародвана изменена Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Монтьор на електронна техника.

Наредбата е изменена във връзка с добавянето на новата специалност 5230404 „Охранителна техника и системи за сигурност“.

Структурата за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия 523040 „Монтьор на електронна техника” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.