В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”

В брой № 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 14 от 4 юни 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“. ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област. Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Монтьор на транспортна техника” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.