В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи”

В брой № 95 на Държавен вестник от 29.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 24 от 3-ти ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по комуникационни системи“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по комуникационни системи“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Монтьор по комуникационни системи” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.