В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията”

В брой № 21 на Държавен вестник от 07.03.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Оператор в металургията“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия Оператор в металургията е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия Оператор в металургията включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия Оператор в металургията следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба.