В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели”

В брой № 50 на Държавен вестник от 09.06.2023 г. е обнародвана Наредба № 14 от 23-ти май 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Организатор в дървообработването и производството на мебели“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия Организатор в дървообработването и производството на мебели е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия Организатор в дървообработването и производството на мебели включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия Организатор в дървообработването и производството на мебели следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.