В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо”

В брой № 94 на Държавен вестник от 25.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 23 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Портиер-пиколо“ е разработен от НАПОО с участието на експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Портиер-пиколо“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Портиер-пиколо” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба.