В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Преводач от и на български жестов език”

В брой № 17 на Държавен вестник от 21.02.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Преводач от и на български жестов език“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Преводач от и на български жестов език“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Преводач от и на български жестов език включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Преводач от и на български жестов език” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба.