В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост”

В брой № 75 на Държавен вестник от 120.09.2022 г. е обнародвана Наредба № 19 от 31-ви август 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост е разработен от НАПОО с участието на широк експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа  ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.