В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Шлосер”

В брой № 51 на Държавен вестник от 13.06.2023 г. е обнародвана Наредба № 15 от 23-ти май 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Шлосер“.

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Шлосер“ е актуализиран от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Шлосер“ включва следните елементи: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с разписани резултати от ученето, включващи необходимите знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да притежава.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Шлосер“, следва своевременно да актуализират своите учебни планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.