В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по новата професия „Модист”

В брой № 37 на Държавен вестник от 21.04.2020 г. е обнародвана Наредба № 8 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по новата професия  542041 Модист“.

Професията е добавена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение със заповед № РД 09-1851от 27.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, към професионално направление 542 „Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи“ и включва специалностите:

5420411 „Облекла по поръчка“ – трета степен на професионална квалификация

5420412 „Бутикови облекла“ – трета степен на професионална квалификация

5420413 „Моден консултант“ – четвърта степен на професионална квалификация

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Модист“ е разработен от НАПОО съвместно с широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Модист“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.