В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Фризьор“

В брой 61 от 10.7.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба  № 16 от 18 юни 2020 г. на Министъра на образованието и науката  за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“.

Държавният образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на утвърдени специалисти от теорията и практиката в областта на фризьорските и козметични услуги.

Документът е разработен в съответствие с чл. 13а от ЗПОО и в него  са включени изискванията към кандидатите за обучение, описание на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Описани са ясно и точно видовете ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които ще помогнат на обучаваните лица да се реализират в тази професионална област след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.

ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдената нова наредба на ДОС за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ следва да прегледат и своевременно да актуализират учебните си планове и учебните програми.

При извършване на последващ контрол на ЦПО, НАПОО ще проверява актуализирани ли са учебните планове и учебни програми в съответствие с утвърдения ДОС за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“.