В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Охранител“

В брой № 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвана Наредба № 2 от 1 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  861010 „Охранител“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Охранител“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Охранител“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.