В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Организатор интернет приложения“

В брой 55 от 19.6.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ .
Държавният образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на утвърдени в професионалната област специалисти.
Документът включва: изискванията към кандидатите за обучение, описание на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Описани са ясно и точно единиците по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.
ЦПО, които имат в лицензията си професия по утвърдената нова наредба на ДОС за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.