В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Актьор” – трета степна на професионална квалификация

В брой № 30 на Държавен вестник от 31.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 3 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Актьор“ – трета степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Актьор“ е разработен от НАПОО съвместно с Министерство на културата и НГСЕИ- гр. Пловдив, както и с участието на изявени специалисти в професията.
Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Актьор“ включва, регламентираните в чл. 13а на ЗПОО елементи: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които са лицензирани за осъществяване на обучение по професията  „Актьор” следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.