В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист”

В брой № 60 на Държавен вестник от 07.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 15 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Маникюрист-педикюрист“ е разработен от НАПОО с участието на външни експерти от съответната професионална област.

Съгласно чл. 13а от ЗПОО, структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Маникюрист-педикюрист“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Всички центрове за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Маникюрист-педикюрист” – втора/трета СПК своевременно следва да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.