В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника”

В брой № 56 на Държавен вестник от 23.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 13 от 2-ри юни 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“.
ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Монтьор на електронна техника” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба, както и да ги прикачат в профила си в Информационната система.