В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър”

В брой № 54 на Държавен вестник от 16.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 11 от 2-ри юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Офис мениджър“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Офис мениджър“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Офис мениджър” – трета СПК от Списъка на професиите за професионално образование и обучение,  следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.