В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор”

В брой № 29 на Държавен вестник от 27.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 2 от 10-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Ресторантьор”.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Ресторантьор“ от СППОО е разработен от НАПОО с участието на експерти от съответната професионална област, включително консултанти в туризма, преподаватели, служители на ръководни длъжности, експерти по внедряване и контролиране на стандарти за работа в областта на ресторантьорството, заместник – директор на професионална гимназия и експерти в областта на изпълнението на международни проекти в ресторантьорството.
Съгласно Наредбата структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Ресторантьор“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Ресторантьор” следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваната наредба.