В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител”

В брой № 79 на Държавен вестник от 08.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 22 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Търговски представител“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Търговски представител“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Търговски представител” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.