В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант”

В брой № 73 на Държавен вестник от 18.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 17 от 11-ти август 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“.
ДОС за придобиване на квалификация по професия „Ветеринарен лаборант“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.
Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Ветеринарен лаборант“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Ветеринарен лаборант” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.