В Държавен вестник е обнародван Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

В брой № 26 на Държавен вестник от 30.03.2021 г. е обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.
Основната цел на предложенията за изменения и допълнения в Правилника за дейността на НАПОО е синхронизирането му с измененията и допълненията, направени в последните години на Закона за професионалното образование и обучение, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Закона за държавния служител, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и други нормативни документи.
В правилника са детайлизирани условията и редът за издаване на лицензия на ЦПО и ЦИПО, както и на изменение на лицензията, регламентирани са дейностите по осигуряване на качество на професионалното обучение в центровете за професионално обучение и др.
Създадена е уредба за осъществяване от специализираната администрация на Агенцията на контрол на данните в информационната система на НАПОО, на базата на които се поддържат и публичните регистри на издадените и отнетите лицензии и на издадените от ЦПО документи за професионална квалификация.
В полза и подкрепа на бизнеса и облекчаване на лицензионната процедура:
• Регламентиран е ред за проверка на изискуеми документи, издавани от административни органи по служебен път;
• Разграничени са двата етапа при осъществяване на процедурата по лицензиране – проверка на редовността на документите и оценка на възможността на заявителя да извършва обучение по посочените в заявлението професии;
• Във връзка с динамично променящите се условия на пазара на труда и необходимостта от осигуряване на гъвкавост при организирането на професионално обучение са регламентирани условията за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности;
• Въведена е възможност за промени на професиите в лицензията – включване в издадена вече лицензия на друга професия, вместо изменената или заличена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (с цел запазване обхвата на лицензията).
Голяма част от предложените изменения и допълнения в Правилника са вече част от практиката на НАПОО, тъй като са наложени от приемането на нормативни актове от по-висока степен.