В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професии

В брой № 19 на Държавен вестник от 28.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Ветеринарен техник“ и „Фермер“.

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по изброените професии са разработени от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професии включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професиите „Ветеринарен техник“ и „Фермер“ следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваните наредби.