В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професия

В брой № 76 и № 77 на Държавен вестник са обнародвани Наредба № 19 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратори Наредба № 20 от 11-ти август 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Компютърен аниматор“.

ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Инструктор-декоратор“ и „Компютърен аниматор“ са разработени от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответните професионални области.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професии включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Компютърен аниматор” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба и да ги прикачат в профила си в Информационната система.