В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Озеленител“ и „Хлебар-сладкар“

В брой № 13 на Държавен вестник от 15.02.2022 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, както следва:

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по посочените професии са разработени от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професии включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Наредбите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професиите, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваните наредби.