В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Работник в заведенията за хранене и развлечение“ и „Касиер“

В брой № 43 на Държавен вестник от 10 юни 2022 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии (ДОС):

Наредба № 11 от 23 май 2022 г. за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия  „Работник в заведенията за хранене и развлечения“;

Наредба № 12 от 23 май 2022 г. за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия „Касиер“.

 

Двата ДОС за придобиване на квалификация по професиите са разработени от широк кръг експерти от съответната професионална област. Структурата на публикуваните ДОС  включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професиите „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ и “Касиер”, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваните наредби.