В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и „Програмист“

В брой № 70 на Държавен вестник от 03.09.2019 г. е обнародвана Наредба № 17 от 23-ти август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“. В същия брой на Държавен вестник е обнародвана и Наредба № 18 за придобиване на квалификация по професията „Програмист“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област, включително преподаватели и директори на професионални гимназии, инженер-химици, представители на висши училища, автори на учебни планове и програми.
Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Програмист“ е разработен от НАПОО с участието на професионалисти от IT сектора, включително преподаватели във висши технически университети, практикуващи програмисти и с активното съдействие на BASSCOM – Българска асоциация на софтуерните компании.
Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професия включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и професия „Програмист“, следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваните наредби.


● Публикувано на 09.09.2019 ● Последна редакция 09.09.2019●