В Държавен вестник са обнародвани две Наредби за Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия

В брой 53 от 12.06.2020 г. на Държавен вестник са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както следва:

– Наредба № 9 от 2-ри юни 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ – трета степен на професионална квалификация
– Наредба № 10 от 2-ри юни 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“ – трета степен на професионална квалификация

ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Графичен дизайнер“ и „Компютърен график“ са разработени от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професия включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професиите „Графичен дизайнер“ и „Компютърен график“ следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваните наредби. Актуализираните учебни планове и програми трябва да бъдат прикачени в профила на ЦПО в ИС на НАПОО.