В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, брой: 14, от дата 15.2.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134734
• Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“, брой: 15, от дата 19.2.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134733
• Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“, брой: 15, от дата 19.2.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134836
• Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“, брой: 15, от дата 19.2.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134777
• Наредба № 5 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Готвач“, брой: 16, от дата 22.2.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134911

Публикуваните Държавни образователни стандарти са разработени от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от образователни и обучителни институции като Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” – София , Професионална гимназия по екология и Биотехнологии „Проф. Асен Златаров“ – София, Военно медицинска академия – София , фирма ЗГУРА-М – Пловдив, , както и експерти от бизнеса в съответната професионална сфера.
Държавните образователни стандарти включват: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Описани са ясно и точно единиците по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.
ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдени нови наредби на ДОС за придобиване на квалификация по професии следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.