В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:

– Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Карвинг-декоратор“, брой: 23, от дата 19.3.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135595

– Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Сервитьор-барман“, брой: 24, от дата 22.3.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135624

– Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“, брой: 25, от дата 26.3.2019 г. – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135709

Публикуваните Държавни образователни стандарти са разработени от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от образователни и обучителни институции като Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя, Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново, Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване – гр. Пловдив,Лесотехнически университет – гр. София, представители на Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия, представители на работодателите от сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство“, както и експерти и консултанти от бизнеса в съответната професионална сфера.Държавните образователни стандарти включват: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.Описани са ясно и точно единиците по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдени нови наредби на ДОС за придобиване на квалификация по професии следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.


● Публикувано на 10.04.2019 ● Последна редакция 10.04.2019●