В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 20 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“, брой: 90, от дата 30.10.2018 г.
• Наредба № 21 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Минен техник“, брой: 91, от дата 2.11.2018 г.
• Наредба № 22 от 9 октомври 2018 г., за придобиване на квалификация по професията „Сондьор“, брой: 92, от дата 6.11.2018 г.
• Наредба № 23 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, брой: 93, от дата 9.11.2018 г.
В Държавни образователни стандарти са описани ясно и точно единиците по общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.
ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдени нови ДОС за придобиване на квалификация по професии следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.


● Публикувано на 13.11.2018● Последна редакция 13.11.2018●