В Държавен вестник са обнародвани три Наредби за Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия

В Държавен вестник са обнародвани три Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както следва:

Наредба № 5 от 11-ти март 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Помощник-възпитател“.

Наредба № 6 от 11-ти март 2020 г.за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Помощник в строителството“.

Наредба № 7 от 11-ти март 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Помощник-възпитател“, „Помощник в строителството“ и „Строителен техник“ са разработени от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответните професионални области.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професия включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професиите „Помощник-възпитател”, „Помощник в строителството“ и „Строителен техник“ следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваните наредби. Актуализираните учебни планове и програми трябва да бъдат прикачени в профила на ЦПО в ИС на НАПОО.