Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Във връзка с решение на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката и стартиралия процес за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), НАПОО отправя покана за попълване на уеб базирани въпросници, относно неговата актуалност.

Всички въпросници по области на образование са достъпни на публикуваните по – долу линкове.

Срокът за попълване на въпросниците е 03.09.2019 година.

 

Вашата активна позиция е от изключително значение за нас!

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ!

Екип на НАПОО

 

Въпросници по области на образование:

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗКУСТВА

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

ИНФОРМАТИКА

ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕХНИКА  професионално направление “Машиностроене, металообработване и металургия”

ТЕХНИКА професионално направление “Електротехника и енергетика”

ТЕХНИКА  професионално направление “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”

ТЕХНИКА професионално направление “Химични продукти и  технологии”

ТЕХНИКА професионално направление “Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ЖУРНАЛИСТИКА, МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

 


● Публикувано на 18.08.2019 ● Последна редакция 21.08.2019●