Важна информация за работодателите, които желаят да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

В бр. 91 на Държавен вестник от 19.11.19 г. е обнародвана Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Работодателите, които желаят да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа, могат да се запознаят с изискванията за включването им в информационната база данни и подлежащи на вписване обстоятелства от тук.