ВАЖНО! До директорите на ЦПО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение(ЗПОО), Ви уведомявам, че считано от 19 март 2018 г. в Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ влиза в действие нов модул „Регистър на издадените документи за професионална квалификация по чл. 38 и чл. 40 от ЗПОО“.
Всички Свидетелства за придобиване на степен на професионална квалификация /СПК/, които ще бъдат издадени през 2018 година, независимо кога е започнало обучението, е задължително да бъдат въведени в новия модул на информационната система. Центровете за професионално обучение след приключване на дадено обучение, чрез информационната система подават списък на издадените Свидетелства за СПК за проверка към НАПОО само с електронен подпис. След проверката НАПОО регистрира проверените Свидетелства за СПК, които отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на МОН, в публичния регистър на своята интернет страница.
В срок до 20.04.2018 г. всички директори на ЦПО следва да изпратят информация в НАПОО за това кой ще регистрира с електронен подпис издаваните Свидетелства за професионална квалификация – директорът на центъра или упълномощено от него лице. За целта трябва да се попълни и завери официално един от двата документа приложени в писмото. Същите могат да се изпратят на хартиен носител в НАПОО на следния адрес: гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет. 5

Приложение:
1. Образец на пълномощно
2. Образец на уведомление


● Публикувано на 16.03.2018 ● Последна редакция 28.03.2018●