Европейско проучване*: 92% от възрастните у нас очакват професионалното образование да е държавен приоритет

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава — членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и обучение. Според проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) в България тази цифра е 92%. Аргументите в полза на ученето и обучението за възрастни се подкрепят от 29% от възрастните в България, които са заявили, че им липсват някои общи професионални умения, което е над средното за ЕС равнище от 22%. Освен това 31% от възрастните в България заявяват, че им липсват някои общи технически професионални умения, което също е по-високо от средното за ЕС равнище от 28%.

Възрастните в България имат положително отношение към ученето и обучението. Над 90% заявяват, че обучението носи реални ползи и помага в търсенето на работа, за напредък в кариерата и за получаване на по-добро заплащане. Освен това 83% смятат, че то може да помогне за намаляване на безработицата.

Мненията за качеството на обучението за възрастни в България се различават. Около 64% от възрастните като цяло считат качеството му за добро или сравнително добро в сравнение с 69% в ЕС. Същевременно 96% от възрастните, участвали в организирано обучение и квалификация през предходната година, го оценяват като добро или сравнително добро в сравнение с 93 % в ЕС. Около 72% от възрастните в ЕС са съгласни, че в тяхната страна съществуват много възможности за учене и обучение, в сравнение с 66% в България.

Проучването показва, че през предходните 12 месеца 30% от възрастните в България са търсили информация за възможности за учене и обучение за възрастни, в сравнение с 40% в ЕС като цяло. Около 66% от възрастните в България заявяват, че информация се намира лесно, което е същото като средното за ЕС. В 22 от 30-те включени в проучването европейски държави основната причина възрастните да не участват в учене или обучение е, че нямат такава нужда, но не и в България. Най-важната причина, изтъкната от 34% от възрастните в България, са трудности при съчетаването на обучението с други ангажименти. Около 64% от възрастните в България силно подкрепят мерките, предоставящи финансова помощ за насърчаване на възрастните да участват в учене и обучение, в сравнение с 56% в целия ЕС. Около 62% също така подкрепят категорично признаването и сертифицирането на ученето за възрастни, което е над средното за ЕС равнище от 54%. Освен това 53% са твърдо убедени, че по-добрата информация и насоки биха увеличили участието в сравнение с 49% в ЕС. ЕС се опитва да увеличи участието на възрастните в учене и обучение и въпреки че то действително е нараснало до около 11 %, но остава под целта от 15 % в цяла Европа до 2020 г. Много държави членки не постигнаха тази цел, включително България, където участието е около 2,5%.

Проучването ясно показва, че липсата на участие не се дължи на това, че възрастните в България имат отрицателно отношение към ученето и обучението. Същевременно предвид факта, че 86% заявяват, че трябва да осъвременят уменията си, за да могат да извършват работата си, проучването предоставя основа за разглеждане на ученето и обучението за възрастни като инвестиционен приоритет и за обмисляне на начини за насърчаване на повече възрастни да учат.

*Второто проучване на мнението на Cedefop, публикувано през 2020 г., дава представа какво мислят европейците за ученето за възрастни и продължаващото професионално образование и обучение. Проучването е проведено между май и юли 2019 г. и се състои от 40 466 телефонни интервюта с лица на възраст над 25 години, които живеят в ЕС, Исландия и Норвегия.

Публикацията е налична на сайта на Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-05-24_press_release_opinion_survey_bulgaria_bg_web.pdf