Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение

На 25.11.2021 г. екип на НАПОО взе участие във виртуална дискусия, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), посветена на областите на въздействие, които са важни за развитието на системата.

Представени бяха презентации от Българска стопанска камара, Министерство на образованието и науката и Икономически и социален съвет, свързани с дигитализацията и новите умения, нужни в променящия се пазар на труда. Обсъдени бяха мерките, които стоят на дневен ред – необходимостта от системен подход,  по-голяма атрактивност на професиите от СППОО, разнообразни и гъвкави пътеки за повишаване на умения, завръщането към учене на онези групи лица, които са напуснали системата, обезпеченост с кариерни консултанти, насърчаване на прилагането на дуалната форма на обучение.

Дискутирани бяха  различните модели на партньорство между заинтересованите страни и необходимостта ангажираните в сектора на професионалното образование (ПОО) организации  не само да измерват, но и да създават качество. Сред темите на събитието бяха също обвързването на политиките за образование и обучение с тези за заетост и дигитализация, подкрепата за устойчивост на страните-членки на Европейския съюз чрез ПОО, постигане на екологична промяна чрез ПОО, нарастващата роля на сектора за икономиките.

Участниците във виртуалната дискусия се обединиха около мнението, че освен за създаването на нови инструменти, техники и модели, следва да се предприемат активни действия и в посока за по-широко приложение на създаваното.

Следващо събитие на ЦРЧР от цикъла срещи по проблемите и новостите в системата за ПОО е планирано за м.декември и ще се проведе в гр.Благоевград.