Временно се преустановява провеждането на конкурсната процедура на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, брой 34 от дата 23.04.2021 г.,  по силата на което се налага мораториум и върху извършването на назначения в държавната администрация, Националната агенция за професионално образование и обучение Ви информира за следното:

Считано от 23.04.2021 г., се преустановява провеждането на следните етапи от конкурсната процедура-практически изпит и интервю.

При отпадане на мораториума, действията по провеждане на съответните етапи на конкурсната процедура ще бъдат възобновени от етапа, до който съответно са били преустановени, за което допълнително ще бъдете информирани.